top of page

Updated: Mar 16


Gulbenes novada vērtība ir #uzņēmībā. Varam lepoties ar pārtikas produktu ražotājiem, amatniekiem un mājražotājiem, kas rada atšķirīgus, pieprasītus produktus. Vajadzība koncentrētam vietējo produktu realizācijas tīklojumam ir aktuāls jau ilgtermiņā, diemžēl pašvaldībai ir ierobežotas iespējas praktiski veicināt šo aktivitāti. Lai atvieglotu ikdienas un svētku pirkumu meklēšanas pieredzi, Gardums telpās tapusi vietējo ražotāju produktu tirdzniecības zona. Īpašs gandarījums par projekta rezultātu, iesaistoties biedrības “Uzņēmēji Gulbenes novadam” un ģimenes uzņēmuma SIA “ Gardums” pārstāvji. Pateicoties labvēlīgiem sadarbības tīklojumam, šogad tika realizēts kopprojekts, kuram idejas pirmsākumi bija jau 2021.gada vasarā. Šobrīd individuāli uzrunāti uzņēmīgie novadnieki, kuri produktus jau nodevuši veikala tirdzniecības zonā.


“Gardums” darbības laikā ir kļuvis par novada vizītkarti pilsētas un novada viesiem, kuri, pamatojoties uz pozitīvam atsauksmēm, ciemošanos novadā saista ar pieturu gardumu veikalā. Turpmāk ar veikala atsaucīgo komandu plānots papildināt piedāvājumu ar dāvanu komplektiem no Gulbenes novada ražotiem produktiem. Izdarot ikdienas izvēles, mēs nosakām - kādas preces un pakalpojumi būs pieejami Gulbenes novadā!

Izvēlies vietējo ražojumu ikdienā un svētkos!

Pievieno savus produktus veikala sortimentam arī Tu! Novadnieki arvien ir aicināti piedāvāt realizācijai savus ražojumus, veidot novada vizītkarti caur produktu piedāvājumu. Ikvienam novadniekam silts aicinājums ar pirkumiem atbalstīt savējos.


-- Paldies par sadarbību biedriem no Uzņēmēji Gulbenes novadam, Gulbenes novads pašvaldībai, ģimenes uzņēmumam "Gardums" un Sandrai.

#sadarība #ražotsGulbenesnovadā #atbalstisavējos #kopprojekts

Novērojot iedzīvotāju plūsmas aktivitāti pandēmijas laikā no galvaspilsētas uz reģiona pilsētām, lauku teritorijām, pastiprinās nepieciešamība dažādot brīvā laika pakalpojumu klāstu visu vecuma grupu pārstāvjiem. Novada konkurētspējas nodrošināšanai, biedrība aicināja pašvaldību papildināt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus, kas atbalsta investīcijas un iniciatīvas brīvā laika atpūtas piedāvājuma papildinājumam pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viesiem.

Ierosinājumā tika norādīts lūgums papildināt noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem (Nr.16, 25.10.2018.)" ar atbalsta mehānismu fiziskai vai juridiskai personai, paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par objektu, kas tiek iznomāts vai tiek lietots komercdarbības veikšanai rekreācijas pakalpojumiem tūrisma un izklaides jomā Gulbenes novada teritorijā, ja veiktas investīcijas objektā:

1) 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 2400 EUR par privātajām investīcijām no 30 000 EUR līdz 100 000 EUR;

2) 75% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 3600 EUR par privātajām investīcijām no 100 001 EUR līdz 200 000 EUR;

3) 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 4800 EUR par privātajām investīcijām vairāk nekā 200 001 EUR.

Nekustamā īpašuma tirgus nepilnība dzīvojamo platību piedāvājumā kļūst arvien aktuālāka. Mājokļu piedāvājums īres un pārdošanas segmentā ir ļoti ierobežots. Nereti uzņēmumos strādājošajiem speciālistiem no citām pašvaldībām, nav iespēju nodrošināt dzīves vietu Gulbenes novadā. Pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības attīstības programmu no 2018. līdz 2024.gadam, tās ietvaros izvirzīto vidējā termiņa prioritāti VTPK4. Mājokļu kvalitāte un vides labiekārtojums un saistīto uzdevumu "UK4.1.2. Attīstīt daudzveidīgu mājokļu piedāvājumu", lai veicinātu privātās investīcijas dzīvojamā fonda atjaunošanā pilsētā un lauku teritorijā, biedrība rosina pašvaldību izvērtēt iespēju papildināt Gulbenes novada dome saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem (Nr.16, 25.10.2018.)", aicinājām pašvaldību ar atvieglojumu piemērošanu:

  1. veicināt daudzdzīvokļu ēku būvniecību vai atjaunošanu Gulbenes novada teritorijā ;

  2. lai veidotu estētisku pilsētvidi un veicinātu energoefektīvu apsaimniekošanu dzīvojamos masīvos, aicinājām izvērtēt iespēju piešķirt nodokļu atvieglojumus līdz 90% daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, kuri veikuši kapitāla investīcijas.

Tā pat uzrunājām pašvaldību rast iespēju atbalstīt fizisku un juridisku personu iniciatīvas, kas orientētas uz mājokļu pieejamības nodrošināšanu (jaunu dzīvojamo platību būvniecībai), izstrādājot finansējuma piešķiršanas noteikumus līdz 2021.gada beigām, pamatojoties uz izpētes datiem par plānotajām investīciju iecerēm, paredzēt pašvaldības budžeta līdzekļus finansējumu publiskas infrastruktūras (pievadceļa, ūdens un kanalizācijas u.c.) atjaunošanai vai izveidei investīciju piesaistes objektos.


Šī biedrības iniciatīva tika sadzirdēta, 2021.gada septembra sēdē tika skatīti saistošo noteikumu Nr.21 grozījumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.21 (papildināti ar 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18. un 4.19. punktu)

SN._Par NĪN atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā_pēc VARAM
.doc
Download DOC • 139KB
Pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, jūlijā darbu Gulbenes novada pašvaldībā priekšsēdētāja amatā sāka Andis Caunītis, priekšsēdētāja vietnieka amatā - Guna Švika.


Turpinot iesākto sadarbību ar pašvaldību attīstības jautājumos, uz sarunu 5.augusta vakarā novada uzņēmības pudurī (UP), aicinājām pašvaldības vadību, lai noskaidrotu - kādas pozitīvas pārmaiņas mūs sagaida tuvākajā laikā.


Biedrības pārstāvji - uzņēmēji aicināja pašvaldības vadību prioritāri domāt par iedzīvotāju labklājību - atjaunojot un radot pieejamus mājokļus jaunajiem speciālistiem, attīstot jaunas brīvā laika atpūtas iespējas no burziņa līdz rekreācijas iespēju pilnveidei Emzes parkā. Protams, neizpalika sarunas par ceļu tīkla atjaunošanu un citiem saimnieciskiem jautājumiem.


A.Koris aicināju vadību paskatīties uz procesiem pašvaldībā citādi: "Pašvaldībai ir jāizvirza mērķis - deklarēto iedzīvotāju skaita palielinājums, piemēram, par 1000 iedzīvotājiem gadā. Pašvaldības darbības pakārtojot šādam izmērāmam kvalitatīvajam mērķim, ticu, ka Gulbenes novads piedzīvotu uzplaukumu. "


Viedokļi dalījās, bet sarunas gaisotne bija uz sadarbību vērsta. Vienojāmies par turpmāku aktīvu iesaisti novada attīstībai svarīgu jautājumu virzībai, cerot, ka pašvaldībā jau tuvākajā nākotnē tiks papildināts speciālistu loks, kuri piesaista papildus investīcijas, pakalpojumus mūsu novada teritorijā.

bottom of page